Regulamin Kart Podarunkowych REDITUM

I. Postanowienia ogólne

1. Terminy pisane wielką literą mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
a. Reditum – Gabinet Fizjoterapii – rozumie się przez to Wydawcę Kart Podarunkowych Rediutm jak i wykonawcę usług w postaci Sesji Terapeutycznej.
b. Wydawca – rozumie się przez to Reditum – Gabinet Fizjoterapii z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-224 ul.Piotra Skargi 23/3 prowadzony przez Karolinę Duda oraz Monikę Gąsior.
c. Karta Podarunkowa Reditum – rozumie się przez to bon wydany na okaziciela uprawniający Użytkownika do realizacji usług w postaci jednostkowych Sesji Terapeutycznych (fizjoterapeutycznych) realizowanych przez Wydawcę
d. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową Reditum w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości jednostkowej Sesji Terapeutycznej pomnożonej przez wykupioną liczbę Sesji Terapeutycznych
e. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Reditum
f. Sesja Terapeutyczna – jest usługą będącą indywidualną 55 minutową sesją fizjoterapeutyczną wg standardów i cennika udostępnionego na stronie https://reditum.pl/cennik/  . Dla nowych Użytkowników pierwsza z wykupionych Sesji jest 75 minutową sesją diagnostyczno-terapeutyczną o wartości wg cennika jak dla godzinnej Sesji Terapeutycznej.
g. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Reditum, który dostępny jest na stronie internetowej https://reditum.pl/regulamin-kart-podarunkowych/ oraz w siedzibie Wydawcy.
2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych Reditum
3. Karty Podarunkowe Reditum są sprzedawane i wydawane Nabywcy w siedzibie Wydawcy.
4. Nabywca uprawniony jest do nabycia usług fizjoterapeutycznych, czyli Sesji Terapeutycznych o wartości odpowiadającej wartości jednostkowej Sesji Terapeutycznej pomnożonej przez wykupioną liczbę Sesji jednak nie mniej niż jedna Sesja oraz nie więcej niż dziesięć Sesji dla jednej Karty Podarunkowej Reditum. Liczba wykupionych Sesji zostanie wpisana na Karcie Podarunkowej Reditum z chwilą określenia ich liczby i dokonania odpowiedniej płatności przez Nabywcę.
5. Karta Podarunkowa Reditum uprawnia do realizacji usług w postaci jednostkowych Sesji Terapeutycznych realizowanych w siedzibie Wydawcy tj. Reditum – Gabinecie Fizjoterapii w liczbie określonej na Karcie Podarunkowej.
6. Karta Podarunkowa Reditum nie obejmuje realizacji Sesji Terapeutycznych poza siedzibą Wydawcy tj. realizacji wizyt domowych.
7. Karta Podarunkowa Reditum jest aktywna od momentu zakupu.
8. Karta Podarunkowa Reditum nie ma określonego terminu ważności.
9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej Reditum. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Reditum, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej Reditum po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej Reditum przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej Reditum, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa Reditum nie podlega wymianie na nową.
11. Wydanie Karty Podarunkowej Reditum Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy – na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Reditum – rachunek, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych za wybrana liczbę Terapii. Wydawca nie wystawia faktur VAT.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Reditum

1. Użytkownik Karty Podarunkowej Reditum może z niej korzystać wielokrotnie aż do wyczerpania liczby Terapii określonych na Karcie Podarunkowej Reditum.
2. Realizacja Karty Podarunkowej Reditum odbywa się poprzez telefoniczną rejestrację terminu pierwszej z określonych w Karcie Podarunkowej Reditum Sesji Terapeutycznych oraz odbycie Sesji Terapeutycznej w siedzibie Wydawcy. Terminy Kolejnych Sesji Terapeutycznych ustalane będą po odbytych Sesjach.
3. Na Sesję Terapeutyczną Użytkownik winien się stawić w stroju określonym na stronie https://reditum.pl/pierwsza-wizyta-u-fizjoterapeuty/ oraz w obuwiu zmiennym.
4. Odbyte Sesje Terapeutyczne fizjoterapeuta będzie zaznaczał na Karcie Podarunkowej Reditum w postaci kolejnych parafek aż do osiągnięcia liczby odpowiadającej liczbie wykupionych Sesji Terapeutycznych na Karacie Podarunkowej Reditum po czym Karta Podarunkowa Reditum traci ważność.
5. Karta Podarunkowa Reditum może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w Gabinecie Fizjoterapii Reditum.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Reditum w następujących przypadkach:
a) wykorzystania limitu Sesji Terapeutycznych, jaki został wydany na Karcie Podarunkowej Reditum
b) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej Reditum w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej Reditum tj. liczby wykupionych Sesji Terapeutycznych oraz liczby wykorzystanych Sesji Terapeutycznych
c) uzasadnionego podejrzenia, iż Karta Podarunkowa Reditum została sfałszowana

III. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej Reditum będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
2. Zwrot wykupionej Karty Podarunkowej Reditum możliwy jest w przypadku, gdy nie została wykorzystana żadna z wykupionych Sesji Terapeutycznych, a zwracana Karta Podarunkowa Reditum nie posiada uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej Reditum tj. liczby wykupionych oraz liczby wykorzystanych Sesji Terapeutycznych.
3. W przypadku zwrotu określonego w pkt.III.2 zostanie wypłacona kwota zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.1.d.

IV. Ustalenia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej Reditum poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej Reditum oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej reditum.pl

Scroll to Top