Regulamin Karnetów REDITUM

I. Postanowienia ogólne

1. Terminy pisane wielką literą mają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
a. Reditum – Gabinet Fizjoterapii – rozumie się przez to Wydawcę Karnetów Rediutm jak i wykonawcę usług w postaci Sesji Terapeutycznej.
b. Wydawca – rozumie się przez to Reditum – Gabinet Fizjoterapii z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-224 ul.Piotra Skargi 23/3 prowadzony przez Karolinę Duda oraz Monikę Gąsior.
c. Karnet Reditum – rozumie się przez to bon wydany na okaziciela uprawniający Użytkownika do realizacji usług w postaci jednostkowych Sesji Terapeutycznych (fizjoterapeutycznych) realizowanych przez Wydawcę
d. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Karnet Reditum w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości karnetu określonej w Cenniku dostępnym na stronie https://reditum.pl/cennik/
e. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karnetu Reditum
f. Sesja Terapeutyczna – jest usługą będącą indywidualną 55 minutową sesją fizjoterapeutyczną wg standardów i cennika udostępnionego na stronie http://www.reditum.pl. Dla nowych Użytkowników pierwsza z wykupionych Sesji jest 75minutową sesją diagnostyczno-terapeutyczną.
g. Regulamin – niniejszy regulamin Karnetów Reditum, który dostępny jest na stronie internetowej https://reditum.pl/regulamin-karnetow/ oraz w siedzibie Wydawcy.
2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Karnetów Reditum
3. Karnety Reditum są sprzedawane i wydawane Nabywcy w siedzibie Wydawcy.
4. Nabywca uprawniony jest do nabycia usług fizjoterapeutycznych, czyli Sesji Terapeutycznych w ilości 10 lub 5 jednostkowych Sesji Terapeutycznych w ramach jednego Karnetu Reditum.
a. Liczba wykupionych Sesji Terapeutycznych jest wyszczególniona na Karnecie Reditum.
b. Z chwilą dokonania płatności przez Nabywcę zostaje na Karnecie Reditum wpisane imię i nazwisko fizjoterapeuty prowadzącego.
5. Karnet Reditum uprawnia do realizacji usług w postaci jednostkowych Sesji Terapeutycznych realizowanych w siedzibie Wydawcy tj. Reditum – Gabinecie Fizjoterapii w liczbie określonej na Karnecie.
6. Karnet Reditum nie obejmuje realizacji Sesji Terapeutycznych poza siedzibą Wydawcy tj. realizacji wizyt domowych.
7. Karnet Reditum jest aktywny od momentu dokonania płatności przez Nabywcę.
8. Karnet Reditum jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty nabycia przez Nabywcę.
a. Data nabycia zostanie zapisana na Karnecie Reditum z chwilą dokonania płatności.
b. Wydawca prowadzi rejestr wydanych Karnetów z określeniem liczby Sesji Terapeutycznych oraz daty nabycia.
9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karnetu Reditum. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karnety Reditum, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karnetu Reditum po jego przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karnetu Reditum przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karnetu Reditum, o którym mowa powyżej, Karnet Reditum nie podlega wymianie na nowy.
11. Wydanie Karnetu Reditum Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy – na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karnetu Reditum – rachunek, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych. Wydawca nie wystawia faktur VAT.

II. Zasady korzystania z Karnetu Reditum

1. Użytkownik Karnetu Reditum może z niego korzystać wielokrotnie aż do wyczerpania liczby Terapii określonych na Karnecie Reditum.
2. Realizacja Karnetu Reditum odbywa się poprzez telefoniczną lub wykonaną osobiście rejestrację terminu pierwszej z określonych w Karnecie Reditum Sesji Terapeutycznych oraz odbycie Sesji Terapeutycznej w siedzibie Wydawcy. Terminy Kolejnych Sesji Terapeutycznych ustalane będą po odbytych Sesjach lub poprzez telefoniczną rejestrację.
3. Na Sesję Terapeutyczną Użytkownik winien się stawić w stroju określonym na stronie https://reditum.pl/pierwsza-wizyta-u-fizjoterapeuty/ oraz w obuwiu zmiennym.
4. Odbyte Sesje Terapeutyczne fizjoterapeuta będzie zaznaczał na Karcie Podarunkowej Reditum w postaci kolejnych parafek aż do osiągnięcia liczby odpowiadającej liczbie wykupionych Sesji Terapeutycznych na Karnecie Reditum po czym Karnet Reditum traci ważność.
5. Karnet Reditum może być wykorzystany na zasadach określonych w Regulaminie przez Użytkownika, który przedstawi Karnet w Gabinecie Fizjoterapii Reditum.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karnetu Reditum w następujących przypadkach:
a) wykorzystania limitu Sesji Terapeutycznych, jaki został wydany na Karnecie Reditum
b) uszkodzenia przez Użytkownika Karnetu Reditum w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karnecie Reditum tj. liczby wykorzystanych Sesji Terapeutycznych
c) uzasadnionego podejrzenia, iż Karnet Reditum został sfałszowany

III. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karnetu Reditum będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
2. Zwrot wykupionej Karnetu Reditum możliwy jest w przypadku, gdy nie została wykorzystana żadna z wykupionych Sesji Terapeutycznych, a zwracany Karnet Reditum nie posiada uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karnecie Reditum tj. liczby wykorzystanych Sesji Terapeutycznych.
3. W przypadku zwrotu określonego w pkt.III.2 zostanie wypłacona kwota zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.1.d.

IV. Ustalenia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karnetu Reditum poprzez zakup i/lub użycie Karnetu Reditum oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej reditum.pl.

Scroll to Top