Regulamin organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej REDITUM Karolina Duda

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa: Reditum Karolina Duda zwanej dalej „praktyką” działa na podstawie:
− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
− wpisu nr Z-210504-20190729 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 23/3

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
− badanie funkcjonalne i fizjoterapia (w tym terapia manualna wg standardów IFOMPT),
− fizjoprofilaktyka,
− wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście.
Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony z pacjentem wywiad, badanie oraz przeanalizowanie aktualnej dokumentacji medycznej. Po przeprowadzonym wywiadzie fizjoterapeuta ustala hipotezę problemu i jeśli nie ma przeciwwskazań przechodzi do badania cielesnego. Badanie w zależności od występujących przeciwwskazań i środków ostrożności może być pełne lub limitowane. Jeśli celem spotkania jest nie tylko konsultacja fizjoterapeutyczna, zostanie przeprowadzona również terapia próbna. Wnioski po wywiadzie i badaniu fizjoterapeutycznym zapisywane są w formie rozpoznania klinicznego. Następnie fizjoterapeuta ustala plan terapii, wyznacza cele krótko i długoterminowe terapii oraz ustala prognozę.
Fizjoterapeuta może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych jeśli występują przeciwwskazania do terapii lub brakuje niezbędnej, uzupełniającej diagnostyki medycznej.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
− za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 9zł
− za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,34zł
− za udostępnienie na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,95zł

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

 

Kędzierzyn-Koźle dnia 2019-07-29

Scroll to Top